Еуразия Ұлттық Университетінің локальді желісінің қауіпсіздігін Palo Alto NGFW көмегімен автоматтандыру | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 8 апреля, печатный экземпляр отправим 12 апреля.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Опубликовано в Молодой учёный №44 (439) ноябрь 2022 г.

Дата публикации: 05.11.2022

Статья просмотрена: 4 раза

Библиографическое описание:

Сексенбаева, А. К. Еуразия Ұлттық Университетінің локальді желісінің қауіпсіздігін Palo Alto NGFW көмегімен автоматтандыру / А. К. Сексенбаева, Нуртаза Колганатулы Омирбай. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 44 (439). — С. 399-401. — URL: https://moluch.ru/archive/439/94736/ (дата обращения: 27.03.2023).Мақала авторлары университеттің локальді желісіндегі қауіпсіздіктің маңыздылығы мен оны автоматтандыруда Palo Alto NGFW мүмкіндіктерін пайдаланудың тиімді тұстарын көрсетуге тырысады.

Кілт сөздер: интернет, жергілікті желі, желі қауіпсіздігі, Palo Alto NGFW, шабуылдар.

Авторы статьи пытаются показать важность безопасности в локальной сети университета и преимущества использования Palo Alto NGFW в ее автоматизации.

Ключевые слова: интернет, локальная сеть, сетевая безопасность, Palo Alto NGFW, атаки.

Бүгінгі таңда кез келген университеттің, колледждің немесе қызметкерлер саны көп кез келген ұйымның корпоративтік желісінің ресурстарын хакерлердің рұқсат етілмеген әрекеттерінен, ішкі жүйелерге және бөгде адамдардың ақпаратына қол жеткізуден қорғау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Барлық мекемелерде желілік ресурстарды диагностикалау және қорғау мәселелерін шешу кезінде желілік талдау және мониторинг арқылы желі жағдайларын жылдам анықтау болып табылады. Бұл жағдайда желілік протокол анализаторларын, жүктемені тексеру жүйелерін, желіні бақылау жүйелерін және қол жеткізуді анықтау жүйелерін пайдалану қажет. Қазіргі заманғы жүйелерде қолданылатын аналитикалық әдістер әсерлердің белгілі және дәл сипатталған түрлерін анықтауға бағытталған, бірақ көбінесе олардың модификацияларын немесе жаңа түрлерін анықтамайды, бұл оларды пайдалануды тиімсіз етеді. ЕҰУ жергілікті желісінде жеткілікті дәлдікпен және уақтылы желіге кіруді анықтау жүйесі өзекті болып табылады. Palo Alto талдау және қорғаныс саясатының алгоритмдерін қолдану арқылы ЕҰУ жергілікті желісінде желіге ену және қауіптерді анықтау тиімділігін арттыру. Palo Alto мүмкіндіктерін талдау, мүмкін болатын желілік шабуылдарды және мақсаттарға сәйкес ЕҰУ желісіне рұқсатсыз кіруді сынау. Диссертациялық жұмыс барысында қорғаныс және талдау жүйелерінің, атап айтқанда ЕҰУ желісінде енгізіліп жатқан Palo Alto жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау және қорғау сапасын арттыру бойынша ұсыныстар жасау.

Университет қалашығы жалпы 6 оқу корпусынан және 7 студенттер үйінен тұрады. Университет әкімшілігін қоса есептегенде 3000-нан астам қызметкер және 18000-ға жуық студент білім алып, қызмет етуде.

Біздің қауіпсіздік мәселемізді шешуге көмектесіп отырған Palo Alto NGFW мүмкіншіліктері жайында айтып өтсек. Palo Alto NGFW веб және терминал арқылы баптауға мүмкіндік береді. Веб арқылы Dashboard, ACC, Monitor, Policies, objects, Network және Device терезелерін бақылап, өзгертулер енгізуге мүмкіндік бар.(Сурет-1)

Сур. 1

Қауіпсіздік бойынша болып жатқан қатерлерді Монитер терезесіндегі логтардан қарауға болады, онда барлық кіріс және шығыс трафиктер қарастырылады, сонымен қатар қауіп төндіру деңгейлеріне байланысты Threat терезесі арқылы жоғары, орта және ақпараттандыру деңгейлеріндегі қауіптер туралы хабар ала аламыз. URL filtering логтары арқылы өзіміз орнатқан саясат бойынша қауіпті URL-дарды санаттары бойынша блокталды немесе ескерту жасалды деген іс-шара қолданғаны жөнінде хабар ала аламыз. (Сурет-2)

Сур. 2

Университет желісі үшін Palo Alto NGFW атап айтар пайдасы қауіпсіздік политикасын, NAT, ACL, QoS параметрлерін еш қиындықсыз баптауға болады. (Сурет-3)

Сур. 3

Сонымен қатар серверлер үшін арнайы IP адрестер тағайындап, оларды DMZ зоналар бойынша бөліп қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік бар. Әрбір зонаны, адрестерді қолданылу мақсаттарына байланысты сервистермен, порттармен ерекшелеуге болады.

Университет қабырғасындағы кез-келген қызметкер немесе студентті сымсыз несесе сымды байланыс жүйелері арқылы интернет ресурстарымен қамсыздандыру заман талабы. Алайда желіге қосылатын кез-келген құрылғы туралы ақпаратты біліп, сол тараптан келетін қауіптің алу үшін желіге қосылу барысында ААА талаптарын өтуі керек, оны қамтамасыз ету үшін LDAP немесе AD мүмкіндіктерін PaloAlto арқылы миграция жасауға болады.

RADIUS, TACACS арқылы авторизация шарттарын баптауға болады.

Қауіпсіздік бағыты бойынша Palo Alto ең маңызды артықшылықтарының бірі қорғаныс профайлдарының болуы. Оның ішінде Antivirus, Anti-Spyware, Vulnerability Protection, Url filtering, File Blocking, WildFire Analysis, Data Filtering және ең танымал DOS шабуылдарына арналған DoS Protection базасында орнатылған (Сурет-4).

Сур. 4

Университет локальді желісінің логикалық бейнесі келесідей:

Сур. 5

Университет желісіне, оның ішінде әр-түрлі серверлерге қызметкерлер үшін интернеттен қолжеткізу мүмкіндігін алу үшін GlobalProtect тунелін пайдалануға болады.

Қорыта айтқанда бүгінгі таңда университет Palo Alto NGFW мүмкіншіліктерін пайдалана отырып желі қауіпсіздігін жасап отыр, алдағы уақытта Palo Alto NGFW толық зерттеп одан әрі тиімдірек қорғауға болады.

Основные термины (генерируются автоматически): NGFW, ACC, ACL, DMZ, DOS, LDAP, NAT, RADIUS, TACACS, URL.


Ключевые слова

Интернет, жергілікті желі, желі қауіпсіздігі, Palo Alto NGFW, шабуылдар

Похожие статьи

Протокол TACACS+ | Статья в журнале «Молодой ученый»

TACACS + похож на RADIUS (удаленный доступ к набору номера на пользовательском сервере) с несколькими ключевыми отличиями.

И TACACS +, и RADIUS используют общий секретный ключ для обеспечения шифрования для связи между клиентом и сервером.

Сетевые атаки. Виды. Способы борьбы | Статья в сборнике...

Атаки проводятся с целью кражи информации, перехвата текущей сессии и получения доступа к частным сетевым ресурсам, для анализа трафика и получения информации о сети и ее пользователях, для проведения атак типа DoS, искажения передаваемых данных и ввода...

Описание и классификация вредоносного программного...

В данной статье кратко описываются способы проникновения и влияния на систему наиболее распространённых видов вредоносного программного обеспечения, рассматривается несколько подходов к классификации угроз, а также основные методы борьбы, используемые...

Угрозы безопасности локальных вычислительных сетей

Своевременная установка таких обновлений является необходимым условием безопасности сети. Различные DoS- и DDoS-атаки. Denial Of Service (отказ в обслуживании) — особый тип атак, направленный на выведение сети или сервера из работоспособного состояния.

Программно-аппаратные средства защиты...

URL: https://moluch.ru/archive/147/41249/ (дата обращения: 04.11.2022).  В конце 20 века, перейдя на новую ступень развития в области инфотелекоммуникационных технологий, человечество осознало, что для внедрения их в повседневную жизнь...

Причины и источники сетевых аномалий | Статья в журнале...

установка rootkit и использование системы для автоматизации процесса вторжения, позволяет злоумышленнику просканировать сотни тысяч систем за короткий промежуток времени. Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) и «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS).

Стратегия национальной безопасности РФ в свете...

Современный мир ставит перед государством новые задачи в расширении политики национальной безопасности. Каждый день число угроз национальным интересам возрастает, а система безопасности устаревает и её необходимо модернизировать.

Протоколы POP, IMAP, SMTP: основные принципы и применение

В частности, мы рассмотрим протоколы Post Office Protocol Version 3 (далее POP3), Internet Message Access Protocol (далее IMAP), Simple Mail Transfer Protocol (далее SMTP), а также их преимущества, недостатки и проведем сравнительную характеристику.

Исследование нейросетевых технологий для выявления...

DoS атаки — это сетевые атаки, направленные на возникновение ситуации, когда на атакуемой системе происходит отказ в обслуживании. Данные атаки характеризуются генерацией большого объема трафика, что приводит к перегрузке и блокированию сервера.

Исследование и сравнительный анализ методов аутентификации

URL: https://moluch.ru/archive/123/34077/ (дата обращения: 01.11.2022).  В настоящее время передача данных по незащищенным каналам связи создаёт потенциальную возможность для действий злоумышленников. В информационных системах хранится, обрабатывается...

Похожие статьи

Протокол TACACS+ | Статья в журнале «Молодой ученый»

TACACS + похож на RADIUS (удаленный доступ к набору номера на пользовательском сервере) с несколькими ключевыми отличиями.

И TACACS +, и RADIUS используют общий секретный ключ для обеспечения шифрования для связи между клиентом и сервером.

Сетевые атаки. Виды. Способы борьбы | Статья в сборнике...

Атаки проводятся с целью кражи информации, перехвата текущей сессии и получения доступа к частным сетевым ресурсам, для анализа трафика и получения информации о сети и ее пользователях, для проведения атак типа DoS, искажения передаваемых данных и ввода...

Описание и классификация вредоносного программного...

В данной статье кратко описываются способы проникновения и влияния на систему наиболее распространённых видов вредоносного программного обеспечения, рассматривается несколько подходов к классификации угроз, а также основные методы борьбы, используемые...

Угрозы безопасности локальных вычислительных сетей

Своевременная установка таких обновлений является необходимым условием безопасности сети. Различные DoS- и DDoS-атаки. Denial Of Service (отказ в обслуживании) — особый тип атак, направленный на выведение сети или сервера из работоспособного состояния.

Программно-аппаратные средства защиты...

URL: https://moluch.ru/archive/147/41249/ (дата обращения: 04.11.2022).  В конце 20 века, перейдя на новую ступень развития в области инфотелекоммуникационных технологий, человечество осознало, что для внедрения их в повседневную жизнь...

Причины и источники сетевых аномалий | Статья в журнале...

установка rootkit и использование системы для автоматизации процесса вторжения, позволяет злоумышленнику просканировать сотни тысяч систем за короткий промежуток времени. Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) и «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS).

Стратегия национальной безопасности РФ в свете...

Современный мир ставит перед государством новые задачи в расширении политики национальной безопасности. Каждый день число угроз национальным интересам возрастает, а система безопасности устаревает и её необходимо модернизировать.

Протоколы POP, IMAP, SMTP: основные принципы и применение

В частности, мы рассмотрим протоколы Post Office Protocol Version 3 (далее POP3), Internet Message Access Protocol (далее IMAP), Simple Mail Transfer Protocol (далее SMTP), а также их преимущества, недостатки и проведем сравнительную характеристику.

Исследование нейросетевых технологий для выявления...

DoS атаки — это сетевые атаки, направленные на возникновение ситуации, когда на атакуемой системе происходит отказ в обслуживании. Данные атаки характеризуются генерацией большого объема трафика, что приводит к перегрузке и блокированию сервера.

Исследование и сравнительный анализ методов аутентификации

URL: https://moluch.ru/archive/123/34077/ (дата обращения: 01.11.2022).  В настоящее время передача данных по незащищенным каналам связи создаёт потенциальную возможность для действий злоумышленников. В информационных системах хранится, обрабатывается...

Задать вопрос